top of page
Anchor 1

1 TARUA

Kansansairauksilla tarkoitetaan sairauksia, jotka heikentävät ihmisten toimintakykyä ja elämänlaatua eniten ja tuovat näin kustannuksia yksilölle ja koko yhteiskunnalle. Suomessa kansansairaudet liittyvät lähinnä korkeaan elintasoon ja geeniperimään.

Sairastuminen on aina monen tekijän summa. Kansansairauksien osalta siihen vaikuttaa muun muassa perimä sekä elintapavalinnat. Kansansairauksia voi omalta osaltaan ehkäistä esimerkiksi terveellisellä ruokavaliolla, liikunnalla, tupakoimattomuudella, päihteettömyydellä, ihon palamisen estämisellä, riittävällä unella, stressin välttämisellä, aivojen monipuolisella käyttämisellä sekä verenpaineen hoidolla.

MITÄ VOISIT VIELÄ TEHDÄ EHKÄISTÄKSESI KANSANSAIRAUKSIEN PUHKEAMISTA OMALLA KOHDALLASI?

1-4 YLEISTERVEYS

2 TOTTA

Hyvä painonhallinta on energiansaannin ja kulutuksen tasapainoa. Kohtuus, monipuolisuus ja ruokailujen säännöllisyys liittyvät hyvään painonhallintaan.

MITÄ SYITÄ KEKSIT LIIKALIHAVUUDELLE JA LIIKALAIHUUDELLE?

1-4 YLEISTERVEYS

3 TARUA

Ruutuaikasuosituksen tarkoitus on vähentää istumista ja löhöilyä, joka jo pieninä määrinä vaikuttaa elimistöön epäedullisesti. Istuminen vaikuttaa lihasten aktiivisuuteen, verenkiertoon, energiankulutukseen ja aineenvaihduntaan, se aiheuttaa selkä- ja niska-hartiaseudun ongelmia ja kasvattaa sydän ja verisuonitautien sekä tyypin 2 diabeteksen riskiä.

Yli 8 h päivässä istuminen on terveydelle haitallista.

NUORTEN RUUTUAIKASUOSITUS ON ENINTÄÄN KAKSI TUNTIA PÄIVÄSSÄ. PYSTYTKÖ TOIMIMAAN SUOSITUKSEN MUKAISESTI?

JOS ET, MITÄ VOISIT MUUTTAA, ETTÄ PYSYISIT SUOSITUKSESSA?

1-4 YLEISTERVEYS

4 TARUA

REM-uni tulee sanoista Rapid Eye Movement (nopea silmän liike) ja sillä tarkoitetaan unen vaihetta, jossa lihakset ovat rentona, mutta silmät liikkuvat luomien alla. REM-unen aikana aivot työskentelevät aktiivisesti uusien taitojen ja tunteisiin liittyvien muistikuvien vahvistamisen parissa. Myös unet nähdään nykytiedon mukaan REM-unen aikana.

Univaihetta, jossa aivot lepäävät ja täydentävät energiavarastoja, kutsutaan syväksi uneksi.

MITEN HUOMAAT OMASTA OLOSTASI, JOS YÖUNI ON JÄÄNYT HEIKOKSI?

1-4 YLEISTERVEYS

5 TOTTA

Nuuskassa voi olla moninkertainen määrä nikotiinia tupakkaan verraten. Nikotiini aiheuttaa riippuvuuden. Nuuska sisältää myös suuren määrän kemiallisia yhdisteitä ja hengenvaarallisia myrkkyjä, esimerkiksi lähes 30 syöpää aiheuttavaa ainetta

MITÄ ARVELET, MIKSI NIKOTIINITUOTTEITA KÄYTETÄÄN, VAIKKA NIIDEN HAITAT OVAT SELVÄT?

5-8 NIKOTIINI JA PÄIHTEET

6 TARUA

Nikotiini saa sydämen lyömään tiheämmin, mutta supistaa samalla verisuonia. Sydän rasittuu ja verenpaine kohoaa. Samalla tupakan häkä heikentää elimistön hapensaantia. Nämä eivät paranna suorituskykyä, vaan päinvastoin kuormittavat kehoa.

POHDI, MITÄ HYÖTYJÄ TUPAKOIMATTOMUUDESTA (OMASTA JA YSTÄVIEN) ON SINULLE.

5-8 NIKOTIINI JA PÄIHTEET

7 TOTTA

Pakonomaisella aineen tai asian tavoittelulla haetaan mielihyvän kokemusta. Pakote on niin voimakas, että se häiritsee arkielämää. Riippuvuus voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista.

Riippuvuus voi kohdistua esimerkiksi päihteisiin, lääkkeisiin, nettiin, rahapeleihin, pornon katseluun tai liikuntaan. Riippuvuuteen saattaa liittyä vieroitusoireita.

OLETKO JOSKUS HUOMANNUT JONKUN ASIAN OLEVAN NIIN TAKERRUTTAVA, ETTÄ SE ALKAA HÄIRITÄ OMAA ARKEASI?

MITEN KORJASIT ASIAN?

5-8 NIKOTIINI JA PÄIHTEET

8 TARUA

Jokainen on itse vastuussa omista päätöksistään ja niiden seurauksista.

OLETKO JOSKUS JOUTUNUT SANOMAAN YSTÄVÄLLESI VASTAAN? MILTÄ SE TUNTUI?

OLETKO ITSE PYSTYNYT HYVÄKSYMÄÄN YSTÄVÄSI ERI MIELIPITEEN?

5-8 NIKOTIINI JA PÄIHTEET

9 TOTTA

Humaltuminen heikentää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Humaltuminen vaikuttaa tarkkaavaisuuteen, aiheuttaa kömpelyyttä, haparointia sekä aistitoimintojen ja koordinaatiokyvyn heikkenemistä.

Humaltuminen voi vaikuttaa käyttäytymiseen aiheuttamalla väkivaltaisuutta, arvaamattomuutta, itkuisuutta sekä korostaa seksuaalista käyttäytymistä ja vastuuttomuutta.

Humaltumiseen vaikuttaa esimerkiksi juodun alkoholin määrä, juomien alkoholipitoisuus, juomisen nopeus, ikä, paino ja sukupuoli.

MITÄ ARVELET, MIKSI IHMISET HALUAVAT HUMALTUA?

MISTÄ MUUALTA VOISI SAADA SAMAA TUNNETTA TURVALLISESTI?

9-12 ALKOHOLI

10 TOTTA

Vielä kehittyvä kudos on herkempi vaurioitumaan, kuin valmis.

Nuoruuden päihteidenkäyttö saattaa vaikeutta esimerkiksi itsehillinnän ja pitkäjänteisyyden kehittymistä sekä kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

JOS NUORENA KÄYTTÄÄ PALJON ALKOHOLIA, LOPETTAAKO SEN HELPOSTI AIKUISENA?

ENTÄ JOS NUORENA EI KÄYTÄ OLLENKAAN ALKOHOLIA, ALOITTAAKO SEN KÄYTÖN AIKUISENA? MIKSI?

9-12 ALKOHOLI

11 TARUA

Terveellistä alkoholinkäyttöä ei ole. Esimerkiksi viinistä on tutkimuksissa löydetty myös terveyttä hyödyttäviä ainesosia, mutta suuressa mittakaavassa alkoholinkäytön haitat ovat suuremmat kuin hyödyt.

Nuoren keho reagoi alkoholiin aikuisen kehoa arvaamattomammin. Myös sammuminen ja alkoholimyrkytyksen vaara on nuorilla korkeampi. Alkoholimyrkytys saattaa johtaa hengityksen lamautumiseen ja lopulta sydämen pysähtymiseen. Myös tukehtuminen sammumisen seurauksena on suora alkoholinkäytöstä aiheutuva vaara.

MILLÄ PERUSTEILLA TEET ITSE PÄÄTÖKSEN ALKOHOLIN KÄYTTÄMISESTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ?

9-12 ALKOHOLI

12 TOTTA

Kudokset tarvitsevat happea jatkuvasti. Hapensaanti lakkaa, kun verenkierto lakkaa (sydän pysähtyy) tai kun hengityksen kautta ei saada happea verenkiertoon (tukos, häkä, hukkuminen, haukkova hengitys, alkoholimyrkytys).

Elvytys kuuluu ensiaputaitoihin. Ensiapu on kaikkien velvollisuus silloin, kun toinen ihminen on välittömässä vaarassa kuolla.

ELVYTYSOHJEET 1. Tarkista hengitystiet 2. Soita 112 3. Aloita elvytys Elvytys: aikuiset 30 painallusta, 2 puhallusta. Lapset 5 puhallusta, 2 painallusta, sen jälkeen siirrytään rytmiin 30 painallusta, 2 puhallusta.  

Puhalluksella annetaan keuhkoihin happea, painelulla happi siirretään elimistöön. Pyörtyminen tarkoittaa aivojen hetkellistä hapenpuutetta, silloin ensiapu on kylkiasento.

OLETKO JOSKUS ANTANUT ENSIAPUA?
MILTÄ AUTTAMINEN NOPEASSA TILANTEESSA TUNTUI?

MIKÄ VOISI HELPOTTAA ENSIAVUN ANTAMISTA?

MITÄ ENSIAPUTAITOJA SINULLA JO ON?

MISSÄ VIELÄ KAIPAISIT HARJOITUSTA?

9-12 ALKOHOLI

13 TOTTA

Lyhytkestoinen stressi voi toimia voimavarana. Pitkittynyt, haitallinen stressi sen sijaan aiheuttaa usein psyykkisiä oireita (ahdistuneisuus, ärtyneisyys, jännittyneisyys, vaikeus päästä uneen tai heräily kesken unia, vakavana koulu-uupumus) ja fyysisiä oireita (vatsavaiva, päänsärky, niska-hartiaseudun särky, sydämentykytys, hikoilu). Kokemus stressistä ja siihen reagoiminen ovat yksilöllisiä.

Stressin hallintaa voi harjoitella. Tärkeää on löytää itselleen sopivat keinot stressin purkuun (harrastukset, luonto, musiikki, keskustelu) sekä selviytymistaitojen harjoittelu (omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen, reagointitapojen ymmärtäminen).

MITEN OMA KEHOSI JA MIELESI REAGOIVAT STRESSIIN?

13-16 MIELENTERVEYS

14 TOTTA

Oppiminen on taito, jota jokainen voi kehittää. Opiskelukykyyn vaikuttavat omat voimavarat, opiskelutaidot sekä opetusympäristö. Itsetuntemus ja itseluottamus edistävät identiteetin rakentumista, joka on tärkeä osa opiskelukykyihin liittyviä omia voimavaroja.

Realistinen käsitys itsestä ja tavastaan oppia auttaa opiskeluun orientoitumisessa.

MITKÄ OVAT PARHAAT PUOLESI OPPIJANA?

MITÄ SINUN OLISI HYVÄ VIELÄ KEHITTÄÄ?

13-16 MIELENTERVEYS

15 TOTTA

Pärjäävyyden tunnetta ja pärjäämistaitoja voi harjoitella. Ympäristöltä saatu tuki auttaa lisäämään optimistista ajattelua ja motivaatiota.

Hyvä palaute ja siitä saadut onnistumisen kokemukset vahvistavat positiivista minäkäsitystä ja tukevat pärjäämistä haastavissa tilanteissa.

MITKÄ KEINOT AUTTAVAT SINUA SELVIYTYMÄÄN VASTOINKÄYMISISTÄ?

MIETI, MITEN VOISIT VARAUTUA VASTOINKÄYMISTEN KOHTAAMISEEN ENNALTA.

13-16 MIELENTERVEYS

16 TARUA

Mielenterveys vaihtelee eri ihmisillä ja samalla ihmisellä eri hetkinä - se kuluu ja vahvistuu. Kriisit ja elinolosuhteet saattavat laukaista mielen sairauksia, mutta ne voivat myös laueta ilman ulkoista tekijää aivojen aineenvaihdunnan mennessä sekaisin.

Yleisimpiä nuorilla esiintyviä mielen sairauksia ovat esimerkiksi masennus (pitkäaikainen, vahva alakulo) sekä paniikki (kohtauksellinen ahdistuneisuus, johon liittyy usein fyysisiä oireita).

ONKO SINULLA KOKEMUKSIA ALAKULOSTA TAI MASENNUKSESTA?

MILTÄ MASENNUS NÄYTTÄÄ?

POHDI, ANTAAKO MEDIA JA SOSIAALINEN MEDIA MIELESTÄSI REALISTISTA KUVAA MIELEN HYVINVOINNISTA.

13-16 MIELENTERVEYS

17 TARUA

Jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan, on parisuhteessa tai ei. Läheisyys, koskettelu ja seksi on aina lupa keskeyttää, jos se tuntuu epämiellyttävältä, hämmentävältä tai pakotetulta.

MINKÄLAINEN KOSKETUS ON OK? MINKÄLAINEN EI?

17-20 SEKSUAALITERVEYS

18 TARUA

Seksiin liittyy kolme tasoa: 1. biologia (hormonitoiminnan ja sukupuolielinten kypsyminen = sukukypsyys), 2. tunteet (seksi herättää vahvoja tunteita, turvataidot) ja 3. järki (keskustelu, oppiminen).

Seksiin on valmis silloin, kun kaikki nämä kolme tasoa toteutuvat. Sukukypsyys on vain fyysinen edellytys seksiin, muiden tasojen kautta tulevat seksielämään tiiviisti liittyvät luottamus, intiimiys ja nautinto.

MITÄ HAITTAA SEKSUAALIELÄMÄN ALOITTAMISESTA JA SEKSIIN KIIREHTIMISESTÄ VOI MIELESTÄSI OLLA?

ENTÄ MITÄ HYÖTYÄ ON RAUHALLISESTI ETENEMISESSÄ?

17-20 SEKSUAALITERVEYS

19 TARUA

Seksitaudit voivat olla oireettomia ja tarttua eteenpäin limakalvokontaktissa myös oireettomalta. Niiden seurauksena voi aiheutua esimerkiksi lapsettomuutta. Yleisimpiä seksitauteja ovat klamydia, herpes, kondylooma, tippuri, kuppa, hiv, hepatiitti b ja c.

Seksitautitesteissä on hyvä käydä aina kun harkitsee seksin aloittamista uudessa suhteessa, on ollut suojaamattomassa yhdynnässä tai ehkäisy on pettänyt.

MITÄ JO TEET JA MITÄ VIELÄ VOISIT TEHDÄ ESTÄÄKSESI SEKSITAUTIEN TARTTUMISTA TAI LEVIÄMISTÄ?

17-20 SEKSUAALITERVEYS

20 TOTTA

Rokotteessa on usein ripaus taudinaiheuttajaa, jolle elimistö kehittää vastustuskyvyn. Rokotusten turvallisuutta seurataan tarkkaan. Kansallisen rokotusohjelman tarkoitus on vähentää inhimillistä kärsimystä ja vähentää terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia.

Nuoria koskettava HPV- eli papilloomavirusrokote kuuluu nykyään kansalliseen rokotusohjelmaan. Sillä voidaan suojata papilloomaviruksen aiheuttamilta syöviltä ja vakavilta haitoilta, niin naisia kuin miehiä.

MITEN TEET PÄÄTÖKSEN ROKOTTEEN OTTAMISESTA TAI OTTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ?

OTTAISITKO ROKOTTEEN SUOJELLAKSESI ITSEÄSI TARTTUVALTA TAUDILTA?

ENTÄ OTTAISITKO ROKOTTEEN SUOJELLAKSESI IHMISIÄ YMPÄRILLÄSI? MIKSI, TAI MIKSI ET?

17-20 SEKSUAALITERVEYS

Anchor 4
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
Anchor 15
Anchor 16
Anchor 17
Anchor 18
Anchor 19
Anchor 20
bottom of page